Browsing the archives for the กิจกรรม category.


บุคลากรเข้าร่วมอบรมในโครงการนิเทศฯ

กิจกรรม

       โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป.มส.2 ได้ส่งบุคลากรคือ นายประหยัด นิลมล เข้าร่วมอบรมในโครงการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดโดย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือจากวิทยากรเป็นอย่างดียิ่ง พร้อมทั้งยังได้รับสื่อที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาถ่ายทอดแก่บุคลากรในสถานศึกษา และเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกจากสมศ. ในรอบที่ 3 เป็นลำดับต่อไป By Admin :-D

ปล. สื่อที่ได้รับขออนุญาตนำขึ้นเว็บเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจต่อไป ขอบคุณครับผม

No Comments